Άρθρα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μετα-Οξύ COVID-19 Σύνδρομο

Περίληψη Το μετα-οξύ COVID-19 σύνδρομο είναι μία καινοφανής, πτωχώς κατανοητή κλινική οντότητα με πολλαπλές εκδηλώσειςεπηρεάζουσες τη ζωή. Σε αντίθεση με τα...